Hero

SLIM-samenwerking en grootbedrijf geopend

Op 1 juni is een nieuwe aanvraagperiode SLIM voor samenwerkingsbedrijven en grootbedrijven van start gegaan. Tot en met 29 juli 2022 kan een aanvraag bij Uitvoering van Beleid worden ingediend. Aanvragen worden direct op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen; de loting is afgeschaft.

De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met de subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers gedurende hun loopbaan blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden en er ook voor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden. De regeling is opengesteld voor samenwerkingsverbanden mkb en grote bedrijven uit de seizoensectoren horeca, landbouw en recreatie tot en met 29 juli 2022, 17.00 uur.

Voorwaardes samenwerkingsverband

 • Een samenwerkingsverband heeft minimaal twee mkb-ondernemingen, niet zijnde verbonden ondernemingen. Als aanvrager (penvoerder) kunnen optreden: een mkb-onderneming, brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds, of een werknemers- of werkgeversvereniging.
 • Er dient een samenwerkingsovereenkomst opgeleverd te worden waaruit blijkt dat de penvoerder gemachtigd is om de samenwerkingspartners in en buiten rechte te vertegenwoordigen.
 • De subsidiabele kosten bedragen minimaal € 210.000.
 • Er geldt één uitzondering waarvoor de ondergrens van € 5.000 niet geldt. Dat is het geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk € 2.700.
 • Per aanvraag kan door een samenwerkingsverband maximaal € 500.000 subsidie worden aangevraagd. Het maximale subsidiebedrag per samenwerkingspartner is € 200.000.
 • In afwijking hiervan is de subsidie voor landbouwbedrijven maximaal € 20.000, voor visserijbedrijven maximaal € 30.000 en voor goederenvervoer over de weg maximaal € 100.000.
 • Iedere partij van het samenwerkingsverband is betrokken bij de uitvoering van tenminste een activiteit, vastgelegd in het activiteitenplan en geen van de samenwerkingspartners mag meer dan 80% van de totale kosten van de samenwerking realiseren.
 • Na beoordeling van het verzoek tot vaststelling wordt het totale subsidiebedrag uitbetaald op de bankrekening van de penvoerder. Deze verdeelt de ontvangen subsidie onder de overige deelnemende partijen van het samenwerkingsverband.
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten.
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Initiatieven starten op de dag na toekenning.

Voorwaardes grootbedrijf in de landbouw-, horeca- of recreatiesector

 • Aanvragers zoals bedoeld in dit hoofdstuk zijn een grootbedrijf in de landbouw-, horeca- of recreatiesector (zie Bijlagen en downloads ‘SBI-codes’).
 • Per aanvraag kan er maximaal € 200.000 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen.
 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten.
 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Initiatieven starten de dag na toekenning.

Een aanvrager of partij in een samenwerkingsverband kan per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. Brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, O&O-fondsen en werknemers- of werkgeversverenigingen kunnen binnen een aanvraagtijdvak deelnemen in meerdere samenwerkingsverbanden en daardoor partij zijn bij meerdere subsidieaanvragen binnen hetzelfde aanvraagtijdvak.

Gepubliceerd op 1 juni 2022