Hero

Energielijst 2022: fiscaal voordeel voor investering in waterstof

Eind december is de nieuwe Energielijst voor duurzame energie-investeringen met fiscaal voordeel in 2022 gepubliceerd. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waterstof zijn een belangrijke verandering op de Energielijst. Hiervoor zijn nieuwe bedrijfsmiddelen toegevoegd die in aanmerking komen voor energie-investeringsaftrek. Naast de toevoegingen zijn er ook technieken verwijderd en zijn de eisen van een aantal technieken aangescherpt.

Ieder jaar actualiseert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de Energielijst. RVO stelt deze op in samenwerking met ondernemers, experts en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op de Energielijst staan innovatieve en duurzame energie-investeringen waardoor ondernemers fiscaal voordelig kunnen investeren via de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA).

Waterstof

Voor de transitie naar een klimaatneutrale samenleving speelt waterstof een belangrijke rol. Om deze ontwikkelingen te ondersteunen is een drietal nieuwe bedrijfsmiddelen in de regeling opgenomen: 

 • productie van waterstof door middel van elektrolyse;
 • stationaire opslag van waterstof;
 • aansluiting op private waterstofnetwerken.

Dit betekent voor ondernemers dat investeringen die zij doen in deze bedrijfsmiddelen fiscaal voordeel opleveren, door gebruik te maken van de energie-investeringsaftrek. Daarnaast is de code voor omzetting van elektrische energie naar waterstof (Power to gas) aangepast.

Andere wijzigingen

Naast de wijzigingen voor waterstof is ook de levensduureis van LED-verlichting gewijzigd. Vanaf 2022 moet LED-verlichting voldoen aan de levensduureis L90 en aan een minimale efficiëntie van 125 lumen per Watt. Met deze wijziging wordt alleen nog verlichting gestimuleerd die energiezuinig is en een lange levensduur heeft.

Ook is het collectief verwarmen en koelen van woningen en andere gebouwen met behulp van een bron en een warmtepomp toegevoegd. Deze omschrijving is met name gericht op het vervangen van gasgestookte verwarming in bestaande gebouwen.

Opvallendste wijzigingen in de Energielijst 2022 ten opzichte van de Energielijst 2021 op een rijtje:

Gebouwde omgeving

 • Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen: de technische eisen zijn aangescherpt. Dit om alleen de energetisch beste oplossing te ondersteunen. Alleen direct werkende systemen op basis van een natuurlijk koudemiddel zonder tussenmedium komen in aanmerking.
 • Luchtdicht luchtverdeelsysteem, isolatie van bestaande constructies en HR-glas: het maximale investeringsbedrag dat in aanmerking komt, is verhoogd. Dit om beter aan te sluiten bij de omvang van de benodigde investering.
 • Vacuümglas: vacuümglas komt nu ook in aanmerking, onder de omschrijvingen voor HR-glas. Dit om aan te sluiten bij nieuwe ontwikkelingen in de markt.
 • Luchtgordijnen: de eis voor geïntegreerde temperatuursensoren vervallen. Er mogen ook niet-geïntegreerde temperatuursensoren worden toegepast. Zo komen meer verschillende systemen in aanmerking. En wordt er nog steeds geborgd dat er een energiebesparing plaatsvindt ten opzichte van het toepassen van een standaard luchtgordijn.
 • LED-verlichting: deze moet voortaan voldoen aan het levensduurcriterium L90. En aan een minimale efficiëntie van 125 lumen per Watt. Door deze wijziging wordt alleen nog verlichting die energiezuinig is en een lange levensduur heeft gestimuleerd.
 • Luchtbehandelingskasten voor zwembaden voorzien van een warmtepomp: deze zijn toegevoegd aan de energielijst, omdat dit het energetisch beste alternatief is.

Processen

 • Elektrisch frituurtoestel: de omschrijving is uitgebreid. Hierdoor komen aanpassingen voor de netaansluiting ook in aanmerking.
 • Gasgestookte hogedrukreiniger: deze is verwijderd. Dit omdat er elektrische of hybride alternatieven voor handen zijn. Voor deze alternatieven is een nieuwe omschrijving opgenomen.
 • Energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie: deze is uitgebreid. Hierdoor komt een koudenet met NH3 als koudedrager voortaan ook in aanmerking.
 • Teruglevervoorziening remenergie bij productie-installaties: de codeomschrijving is aangepast. Hierdoor komen dergelijke voorzieningen alleen bij bestaande productie-installaties in aanmerking.
 • Rookgaswarmtewisselaar: de codeomschrijving is verduidelijkt. Er is beter omschreven welk type warmtewisselaar in aanmerking komt.
 • Koelkasten: de Energy Efficiency Index (EEI) voor koelkasten is in de codeomschrijving aangescherpt. Dit vanwege ontwikkelingen in de markt.
 • Drankenkoeler: er is een nieuwe omschrijving opgenomen voor een energiezuinige drankenkoeler.
 • Belichtingssystemen: de minimum eis ten aanzien van de specifieke lichtstroom van belichtingssystemen is verhoogd. Dit vanwege de technische ontwikkelingen van deze systemen.
 • Melkkoeling: de codeomschrijving voor energie-efficiënte melkkoeling is verduidelijkt. Er is beter omschreven welke onderdelen in aanmerking komen.
 • Rookgasreiniger: de omschrijving voor de rookgasreiniger voor CO2-bemesting is verwijderd. Dit vanwege de korte terugverdientijd.
 • Tuinbouwkassen: een nieuwe ontwikkeling in tuinbouwkassen is het dubbellaags foliesysteem. Daarom is deze techniek toegevoegd aan de omschrijving kasdek of kasgevel.

Transportmiddelen

 • Cruisecontrol gestuurd door GPS-gegevens: deze techniek is toegevoegd. Het zorgt voor een brandstofbesparing bij vrachtvervoer over de weg.
 • Energie-as: er is een beschrijving opgenomen voor het terugwinnen van remenergie van aanhangers en opleggers met een energie-as.
 • Turbomotor: er is een nieuwe omschrijving opgenomen voor de zogeheten turbocompound. Dit is een extra turbine bij een turbomotor van een vrachtwagen om nog meer energie uit de uitlaatgassen terug te winnen.
 • Spiegelcamera: de techniekomschrijving is nader omschreven. Dit omdat alleen spiegelcamera’s in aanmerking komen die de linker- en rechterbuitenspiegel vervangen.
 • Oplegger met dubbele laadvloer: er is een nieuwe omschrijving opgenomen voor een zo efficiënt mogelijk transport van pallets of rolcontainers in een oplegger met dubbele laadvloer.
 • Lichtgewicht velgen: deze zijn als nieuwe techniekomschrijving opgenomen. Dit is voor het verminderen van het gewicht van voertuigen in het goederenwegtransport.
 • Energieprestatieverbetering wegtransport: de techniekomschrijving is aangevuld met enkele nieuwe techniekcodes.

Duurzame energie

 • Biobrandstofproductie-installatie: deze is verwijderd. Van deze omschrijving werd nauwelijks gebruikgemaakt.
 • Ketel gestookt met biomassa: de rendementseis is aangescherpt. Er zijn inmiddels installaties met een hoger rendement beschikbaar. De kachel gestookt met biomassa haalt dit rendement niet. Daarom is deze techniek verwijderd.
 • Dak- en gevelpanelen met een geïntegreerde zonnecollector: deze zijn verwijderd. Van deze omschrijving werd nauwelijks gebruikgemaakt.

Energiebalancering

 • Mobiele elektriciteitsvoorziening: de omschrijving is aangepast om ook kleinere systemen vanaf 30 kVA te ondersteunen.
 • Vliegwielen: er is een nieuwe omschrijving opgenomen om energieopslag met vliegwielen mogelijk te maken.
 • Zoutwaterbatterij: deze is toegevoegd bij de opslag van elektrische energie. Dit is een nieuwe ontwikkeling op het gebied van energieopslag.
 • Netbalancering door actieve sturing van productie: de omschrijving is gewijzigd om een breder toepassingsgebied te duiden.
 • Langdurige opslag van overtollige restwarmte en duurzame warmte: deze is toegevoegd. Door overtollige warmte tijdelijk op te slaan, gaat deze niet verloren.
 • Power to gas: de conversie van elektrische energie naar waterstof (Power to gas) is aangepast. Hierdoor komt geproduceerde waterstof als grondstof in een productiefaciliteit ook in aanmerking. Daarnaast komt de aansluiting op een privaat waterstofnetwerk nu ook in aanmerking.

Energietransitie en CO2-emissiereductie

 • Infraroodpanelen: de omschrijving is verduidelijkt met een toelichting om het geheel verwarmen van ruimtes uit te sluiten. Deze omschrijving is namelijk specifiek bedoeld voor het lokaal verwarmen van een vaste werkplek. Bijvoorbeeld een werkplek in een grote productiehal.
 • Elektrische toestellen voor stoom- of thermische olieproductie: de codeomschrijving is aangepast. In het kader van elektrificatie is de eis ‘vervanging van een gasgestookt toestel’ komen te vervallen.
 • Verwarmen en koelen met een bron en warmtepomp: er is een omschrijving toegevoegd voor het collectief verwarmen en koelen van woningen en andere gebouwen met behulp van een bron en een warmtepomp. Deze omschrijving is met name gericht op het vervangen van gasgestookte verwarming in bestaande gebouwen.
 • Waterstof: er zijn drie nieuwe bedrijfsmiddelen voor waterstof opgenomen. Dit omdat waterstof een belangrijke rol gaat spelen voor de transitie naar een schone, klimaatneutrale samenleving. De opname van de nieuwe bedrijfsmiddelen ondersteunt deze ontwikkeling. Deze zijn gericht op de productie van waterstof door middel van elektrolyse, stationaire opslag van waterstof en private waterstofnetwerken.
 • Mobiele werktuigen: er is een nieuwe omschrijving opgenomen voor de vervanging van met fossiele energie aangedreven mobiele werktuigen.

Gepubliceerd op 18 januari 2022